Skip to content

GD Catalog ด้าน AML/CFT/CPF

คือ ข้อมูลสถิติที่ระบุในระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) ตามข้อแนะนำที่ 33 เรื่อง สถิติ รวมถึงข้อมูลสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ฉบับเดือนธันวาคม 2560 และแนวทางการจัดเก็บสถิติของ FATF เรื่อง AML/CFT-RELATED DATA AND STATISTICS ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยเสนอข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกับการประเมินด้านประสิทธิผล หรือประเมินผลลัพธ์ระยะสั้น (Immediate Outcome (IO) ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน